รับสมัครผู้เข้าแข่งขันยุวมัคคุเทศก์จีโอพาร์ค
By admin | 11-7-2019 16:10
รายละเอียดกิจกรรม
 ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน “ยุวมัคคุเทศก์จีโอพาร์ค”
โดย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เนื่องในโอกาสครบรอบ 33 ปีแห่งการสถาปนา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 กิจกรรมประกอบด้วย การแข่งขันทักษะทางวิชาการ การอบรม ตลอดจนการจัดนิทรรศการที่แสดงถึงการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษามีความรู้ คู่คุณธรรม ผลงานการให้บริการวิชาการต่อสังคม เพื่อนําไปสู่นวัตกรรมในการบริหารจัดการด้านต่างๆ โดยการบูรณาการทุกภาคส่วน และส่งเสริมการผลิต บัณฑิตที่สามารถรับใช้สังคมและมีทักษะการเป็นผู้ประกอบการในยุคประเทศไทย 4.0 (startups) วัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงศักยภาพในงานด้านวิชาการของคณะที่นํามาเสนอในรูปแบบที่หลากหลายทั้งที่เป็น ผลงานของคณาจารย์และนักศึกษาให้บุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้รับทราบ และให้มีกิจกรรมที่สนับสนุนและสอดคล้องกับกรอบการประกันคุณภาพการศึกษาด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การส่งเสริมกิจการนักศึกษา และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 ณ ศูนย์การค้าเทอมินอล 21 โคราช ในวันที่ 16-18 สิงหาคม 2562

 

คุณสมบัติผู้สมัคร
 เป็นนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในเขตพื้นที่โคราชจีโอพาร์ค ทั้ง 5 อำเภอ รวมถึงอำเภออื่นๆ ในจังหวัดนครราชสีม

 

ทีมที่ได้รางวัลชนะเลิศ นอกจากจะได้รางวัลตามที่ประกาศและยังมีโอกาสได้ไปเรียนรู้และศึกษาดูงานที่สตูลจีโอพาร์คด้วย

 

* คลิก รูปภาพ / ชื่อกิจกรรม  เพื่อดูรายละเอียดและการสมัคร


33th-index3_00133th-index3_00233th-index3_00333th-index3_00433th-index3_00533th-index3_00633th-index3_00733th-index3_00833th-index3_009

33th-index4_00133th-index4_00233th-index4_00333th-index4_00433th-index4_00533th-index4_00633th-index4_00733th-index4_00833th-index4_009