ดินแดนแห่ง 3 มงกุฎทางธรรมชาติของยูเนสโก

หมายถึง จังหวัดของประเทศหนึ่ง ได้รับการรับรองโปรแกรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติครบทั้ง 3 โปรแกรม ขององค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) อันได้แก่ 1) มรดกโลก (World Heritage) 2) พื้นที่สงวนชีวมณฑล (Biosphere Reserve Area) และ 3) อุทยานธรณีโลก (Global Geopark) ซึ่งขณะนี้มีเพียง 3 ประเทศ คือ 1) อิตาลี (จังหวัดซาเลอร์โน) 2) เกาหลีใต้ (จังหวัดเชจู) และ 3) จีน (จังหวัดหูเป่ย) โดยประเทศไทยจะได้ชื่อว่าเป็น “ดินแดนแห่ง 3 มงกุฎทางธรรมชาติของยูเนสโก” 1 ใน 3 ประเทศของโลก