ดินแดนแห่ง 3 มงกุฎทางธรรมชาติของยูเนสโก หมายถึง จังหวัดของประเทศหนึ่ง ได้รับการรับรองโปรแกรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติครบทั้ง 3 โปรแกรม ขององค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และัวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) อันได้แก่ 1) มรดกโลก (World Heritage) 2) มนุษย์และชีวมณฑล (Man and Biosphere) และ 3) อุทยานธรณีโลก (Global Geopark) ซึ่งในขณะนี้มีเพียง 2 ประเทศ คือ 1) เกาหลีใต้ (จังหวัดเชจู) และ 2) จีน (จังหวัดหูเป่ย) โดยประเทศไทยอาจจะได้ชื่อว่าเป็น "ดินแดนแห่ง 3 มงกุฎทางธรรมชาติของยูเนสโก" 1 ใน 3 ประเทศของโลก ถ้าอุทยานธรณีโคราชได้รับการรับรอง