การมีส่วนร่วมของชุมชน
By admin | 8-6-2019 13:58

ธรณีวิทยาทั่วไป
  การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในอุทยานธรณีโคราช จำแนกได้เป็น 3 ด้าน ตามกรอบแนวคิดของอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก ประกอบด้วย ด้านการอนุรักษ์ ด้านการศึกษา และด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน รายละเอียดดังนี้