มรดกทางธรรมชาติ
By admin | 8-6-2019 11:00

มรดกทางธรรมชาติ

มรดกทางธรรมชาติอื่นที่สำคัญนอกเหนือจากมรดกทางธรณีวิทยา คือ ทรัพยากรป่าไม้เต็งรังในที่ดอนของพื้นที่ราบลูกคลื่นหรือพื้นที่เขาเควสตาแนวใน  ซึ่งมีแหล่งอนุรักษ์ที่สำคัญ เช่น ป่าสงวนแห่งชาติหนองเต็ง  ป่าอ่างเก็บน้ำห้วยบ้านยาง ฯลฯ กับป่าดิบแล้งในพื้นที่เขาเควสตาแนวนอกที่มีระดับสูงกว่า แหล่งอนุรักษ์สำคัญ เช่น ป่าเขาเตียน – เขาเขื่อนลั่น ป่าเขาภูหลวง ฯลฯ