โคราชจีโอพาร์ค หรืออุทยานธรณีโคราช
By admin | 7-6-2019 17:08

โคราชจีโอพาร์คหรืออุทยานธรณีโคราช

ความหมายของ “โคราชจีโอพาร์ค”
          หมายถึง “พื้นที่ลุ่มน้ำลำตะคอง ในเขตอำเภอสีคิ้ว สูงเนิน ขามทะเลสอ เมืองนครราชสีมา และ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ที่มีภูมิประเทศเขาเควสตา (เขารูปอีโต้) และฟอสซิล 3 ยุค 1 โดดเด่นเป็น เอกลักษณ์ (Cuesta & Fossil Land) เชื่อมโยงกับระบบนิเวศป่าเต็งรัง ป่าดิบแล้ง และวิถีชีวิตผู้คนกว่า 4,000 ปี 

ที่มาของชื่อ “โคราชจีโอพาร์ค”
          “โคราชจีโอพาร์ค หรือ อุทยานธรณีโคราช” ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “Khorat Geopark” ด้วยเหตุผล ดังนี้
1) ในทางธรณีวิทยา “โคราช” หรือ “Khorat” (ราชบัณฑิตยสถาน, 2544) เป็นชื่อกลุ่มหินโคราช (Khorat Group) ที่เป็นชุดของชั้นหินตะกอนรวมความหนามากกว่า 4,000 เมตร รองรับพื้นที่ราบสูงโคราช และจีโอพาร์ค ที่มีอายุอยู่ในช่วง 210 – 65 ล้านปีก่อน และเป็นหินโผล่ให้เห็นชัดเจนในบริเวณริมถนน มิตรภาพของโคราชจีโอพาร์ค รวมทั้งมีเอกสารทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์โลกที่เป็นภาษาต่างประเทศกล่าว อ้างอิงจำนวนมาก
2) ชื่อ “โคราช” หรือ “Khorat” ได้ถูกใช้เป็นชื่อวิทยาศาสตร์ระดับสกุลและชนิดในการจำแนก ฟอสซิลสัตว์สายพันธุ์ใหม่ของโลกหลายชนิดในวารสารวิทยาศาสตร์นานาชาติ เช่น อุรังอุตังโคราช (Khoratpithecus) จระเข้โคราช (Khoratosuchus) เต่าชนิดที่พบที่โคราช (Kizylkumemys khoratensis) 3) เป็นชื่อเดิมของเมืองนครราชสีมา ปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตร์สมัยอยุธยา ก่อนชื่อเมือง นครราชสีมา โดยเมืองเก่าชื่อ “โคราช” ที่อำเภอสูงเนิน มีอายุมากกว่า 1,000 ปี ขอบเขตอุทยานธรณีโคราช ครอบคลุมพื้นที่ 5 อำเภอต่อเนื่องกันในบริเวณลุ่มน้ำลำตะคองตอนกลาง ถึงตอนล่าง คือ อำเภอสีคิ้ว สูงเนิน ขามทะเลสอ เมืองนครราชสีมา และเฉลิมพระเกียรติ รวมพื้นที่ 3,167 ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 15.22 ของพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่...บทความโคราชจีโอพาร์คสู่จีโอพาร์คโลกยูเนสโก (ลิ้งด้านล่าง)

 

บทความโคราชจีโอพาร์คสู่จีโอพาร์คโลกยูเนสโก 

ดาวน์โหลดที่นี่ >> บทความ โคราชจีโอพาร์ค สู่จีโอพาร์คโลกยูเน.pdf