โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ หนองระเวียง

พื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมาเป็นเครือข่ายของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มีทั้งป่าเต็งรัง และป่าเบญจพรรณ ซึ่งป่าชนิดนี้เป็นตัวแทนของป่าที่ราบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ดำเนินงานเพื่อปกปักรักษาพื้นที่ป่าให้เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเรียนรู้สำหรับเยาวชนและประชาชนทั่วไป สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเพื่อการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน มีพื้นที่ทั้งหมด 2,500 ไร่

  • ที่ตั้ง : ต.หนองระเวียง อ.เมือง
  • พิกัดระบบ UTM (47P,48P)
  • ตะวันออก : 196843
  • พิกัดเหนือ : 1654875
  • ระวางแผนที่ : 5438IV
  • ประเภทแหล่ง : นิเวศวิทยา
  • ระดับแหล่ง : Local
close