พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา

พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา ภายใต้การบริหารของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นสถานที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และสิ่งอื่นๆ ที่ประชาชนมอบให้เก็บรักษาและจัดหาเพิ่มเติมในบางส่วนภายหลัง โดยพัฒนาให้เป็นนิทรรศการที่นำเสนอเนื้อหาประวัติความเป็นมาของจังหวัดนครราชสีมาและเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาและวิธีชีวิตของคนโคราช อีกทั้งได้พัฒนาเนื้อหาในส่วนของการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมและเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้เห็นพัฒนาการของจังหวัดนครราชสีมาที่มีเป็นมาอย่างยาวนาน พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมาได้รับการคัดเลือกจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของชุมชนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมพรรษา 5 รอบ

 

  • ที่ตั้ง : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
  • ต.ในเมือง อ.เมือง
  • พิกัดระบบ UTM (47P,48P)
  • ตะวันออก : 189612
  • พิกัดเหนือ : 1658488
  • ระวางแผนที่ : 5438IV
  • ประเภทแหล่ง : วัฒนธรรม
  • ระดับแหล่ง : National
close