แหล่งผ้าไท-ยวน
เป็นแหล่งผลิตภัณฑ์หัตถกรรมที่ผูกพันกับวิถีชีวิตชาวไท-ยวน ในอำเภอสีคิ้วมาเกือบ 200 ปี ก่อนนี้บรรพบุรุษของชาวไท-ยวนอาศัยอยู่ในเมืองเชียงแสนดินแดนไทยภาคเหนือที่เรียกว่า “โยนกนคร” แต่การรบระหว่างไทยกับพม่าที่พม่ามายึดเมืองเชียงแสน ทำให้ชาวโยนกนครส่วนหนึ่งถูกย้ายมาและตั้งถิ่นฐานที่สระบุรีและที่นครจันทึกหรือสีคิ้วในปัจจุบัน ซึ่งชาวไท-ยวนยังคงสืบทอด รักษา ขนบธรรมเนียมประเพณี และศิลปะของชาติพันธุ์ตนไว้ได้ เช่น ภาษาพูด ศิลปหัตถกรรมการทอผ้า โดยเฉพาะการทอผ้านุ่งที่ชาวไท-ยวนและชาวภาคเหนือเรียกว่า “ผ้าซิ่น” นั้น จะมีการทอใช้กันเองในหมู่ครอบครัวและเรียกชื่อตามคนทอผ้าว่า “ผ้ายวน” อันหมายถึงผ้าของชาวโยนกนคร (ไท-ยวน) ซึ่งมีเอกลักษณ์ตรงที่เป็นผ้าฝ้ายคุณภาพเนื้อแน่น สีสดใสไม่ตก เช่น สีแดง เหลือง เขียว ฟ้า น้ำเงิน น้ำตาล ลวดลายผ้ามีความละเอียดสวยงาม
close