กำแพงประตูชุมพลและอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี

เป็นกำแพงเมืองสร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (พ.ศ.2199 – 2231) มีพื้นที่ขนาด 1.6 ตารางกิโลเมตร กว้าง 1,000 เมตร ยาว 1,700 เมตร ก่อกำแพงโดยรอบด้วยอิฐแดง ศิลาแลง และหินทราย ยาว 5,220 เมตร สูง 6 เมตร บนกำแพงมีใบเสมา 4,302 ใบ มีประตูเมือง 4 ประตู ได้แก่ ประตูชุมพล ประตูพลแสน ประตูพลล้าน และประตูไชยณรงค์มีคูน้ำโดยรอบกว้าง 20 เมตร ลึก 6 เมตร พื้นที่ภายในเมืองตัดถนนไขว้กันแบบตารางหมากรุก ถือเป็นกำแพงเมืองที่มีความเชื่อมโยงกับธรณีวิทยาจากการใช้วัสดุศิลาแลงและหินทรายในการก่อสร้าง ปัจจุบันประตูเมือง และกำแพงเมืองโบราณได้ถูกบูรณะซ่อมแซม และสร้างขึ้นมาใหม่บางส่วน โดยคงไว้ซึ่งรูปแบบและศิลปะการก่อสร้างตามแบบฉบับเดิมไว้ทั้งหมด เหลือเพียงบริเวณมุมด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของตัวเมือง ถนนพลแสน ที่บรรจบของกำแพงด้านประตูพลแสนและกำแพงด้านประตูพลล้าน ที่ได้มีการขุดพบแนวของก้อนอิฐแดงและศิลาแลงเรียงตัวกันในภายหลัง สันนิษฐานจากตำแหน่งที่พบเบื้องต้นว่า น่าจะเป็นส่วนประกอบของกำแพงเมืองและที่ตั้งป้อมปราการของเมืองในอดีต ปัจจุบันยังคงถูกรักษาสภาพเดิมไว้โดยไม่มีการบูรณะต่อเติม

 

 

  • ที่ตั้ง : ต.ในเมือง อ.เมือง
  • พิกัดระบบ UTM (47P, 48P)
  • ตะวันออก : 187884
  • พิกัดเหนือ : 1657718
  • ระวางแผนที่ : 5438IV
  • ประเภทแหล่ง : วัฒนธรรม
  • ระดับแหล่ง : National
close