แหล่งกาแฟดงมะไฟ

เป็นแหล่งปลูกกาแฟพันธุ์อาราบิก้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาแฟดงมะไฟ ในพื้นที่สูงบริเวณ หุบเขาและลาดเขา เขารูปทรงอีโต้หรือเควสตา ในระดับความสูงตั้งแต่ 400 - 700 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง และมีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทรายที่ออกเหนียวเล็กน้อย ความเป็นกรดเป็นด่างหรือ pH 6 – 7 ด้วยสภาพภูมิศาสตร์เฉพาะพื้นที่ดังกล่าว ทำให้กาแฟดงมะไฟมีผลการวิเคราะห์สารคาเฟอีนอยู่ในระดับต่ำ คือ ประมาณร้อยละ 1 โดยน้ำหนัก เมื่อเปรียบเทียบกับกาแฟทั่วไปที่ผลิตจากแหล่งอื่น ซึ่งจะมีคาเฟอีนอยู่ในระดับที่มากกว่าเป็นส่วนใหญ่ ทำให้ผลิตภัณฑ์กาแฟดงมะไฟ ของบ้านดงมะไฟ ได้รับการรับรองเป็นสินค้าจีไอ (GI: Geographical Indication) หรือสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา สินค้าชิ้นแรกของจังหวัดนครราชสีมา ใน พ.ศ. 2559

 

ไร่กาแฟอาราบิกาและกิจกรรมของชุมชนบ้านดงมะไฟ

close