เขาสามสิบส่าง

เป็นพื้นที่สันเขาหินทรายของหมวดหินภูพาน มีทางขึ้นไปทางด้านลาดตามแนวเท จากสันเขามองลงไปด้านผาชันเห็นเป็นที่ราบกว้าง ด้านใต้เป็นแนวเทือกเขาหินทรายหมวดหินพระวิหาร ส่วนด้านเหนือเป็นแนวเทือกเขาหินทรายหมวดหินภูพาน ใต้พื้นที่ราบระหว่างเทือกเขาทั้งสองจึงเป็นหมวดหินเสาขัว ทำให้เห็นลักษณะภูมิประเทศแบบเขาอีโต้และการลำดับชั้นหินได้อย่างชัดเจน บนพื้นที่ยอดเขาพบหลุมกุมภลักษณ์มากมายหลายร้อยหลุม แต่หลุมที่มีขนาดใหญ่โดดเด่นมีจำนวนประมาณ 30 หลุมจึงเป็นที่มาของชื่อสถานที่ ส่วนหลุมอื่นๆ เป็นหลุมตื้นๆ ส่วนหนึ่งเกิดจากการผุพังและกร่อนบริเวณร่องรอยแตกจากน้ำหลากที่มาขณะฝนตกและพัฒนามีขนาดใหญ่และลึกขึ้นตามกาลเวลา หลุมที่ลึกที่สุดประมาณ 1.35 เมตร

 

พัฒนาการในขนาดความกว้างและความลึกของหลุมกุมภลักษณ์ที่มีความสัมพันธ์กับรูปแบบรอยแตกในหินทรายบนยอดเขาสามสิบส่าง

 

  • ที่ตั้ง : บ.มะเกลือเก่า ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน
  • พิกัดระบบ UTM (47P,48P)
  • ตะวันออก : 800809
  • พิกัดเหนือ : 1647535
  • ระวางแผนที่ : 5338I
  • ประเภทแหล่ง : ธรณีวิทยา
  • ระดับแหล่ง : Local
close