ค่ายจีโอปาร์คครั้งที่ 3ระหว่างวันที่ 20-22 มิถุนายน 2561

ค่ายจีโอปาร์คครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 20-22 มิถุนายน 2561 สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดีภายใต้การสนับสนุนของภาคีเครือข่ายอุทยานธรณีโคราช สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช และอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

 

 

โดยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารองค์กรโปแกรมการอนุรักษ์ของยูเนสโกที่มุ่งหวังสนับสนุนการศึกษาเรียนรู้ ให้แก่เด็ก เยาวชน ทุกกลุ่มการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อกระตุ้นให้ตระหนักในคุณค่าทรัพยากรธรรมชาติด้านต่างๆ อันจะก่อให้เกิดการอนุรักษ์ และพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไปในภายภาคหน้า อีกทั้งขับเคลื่อนผลักดันอุทยานธรณีโคราชให้เป็นอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก โดยจังหวัดนครราชสีมามีโปแกรมการอนุรักษ์ของยูเนสโกแล้ว 2 โปรแกรม คือ พื้นที่สงวนชีวมณฑลสะแกราช และมรดกโลกกลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วนดังกล่าว เป็นการส่งเสริมให้จังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดที่เรียกได้ว่า ดินแดนแห่ง 3 มงกุฎของยูเนสโก

 

close