งานวิจัย ปี 2004
Chimanee, Y., Suteethorn, V., Jintasakul, P., Vidthayanon, C., Marandat, B. and 
              Jaeger, J. J. (2004). A New Orang-utan Relative from the Late
              Miocene of Thailand, Nature, 427: 439-441. (Link)
close