งานวิจัย ปี 2008

Duangkrayom, J., Ratanasthien, B., Uttamo, W., Kandharosa, W., Chonglakmani, C.
              and Jintasakul, P. 2008. Sedimentology and Palaeogeography at the New
              Pleistocene Fossil Site of Northeastern, Thailand, In: The Gondwana 13,
             
September 15-17, Dali, Yunnan Province, China, p. 40.

Hanta, R., Ratanasthien, B., Kunimatsu. Y, Saegusa, H., Nakaya, H., Nagaoka, S.,
              and Jintasakul, P. 2008.
A new species of Bothriodontinae,
              Merycopotamus thachangensis (Cetartiodactyla, Anthracotheriidae) from
              the Late Miocene of Nakhon Ratchasima, Northeastern Thailand. Journal 
           of Vertebrate Paleontology
28(4): 1182-1188. ( Link )

Rugmai, W., Grote, P. J., Chonglakmani, C., Zetter, R., and Ferguson, D. K. 2008.
              
A Late Pleistocene palynoflora from the coastal area of Songkhla Lake, 
              southern Thailand.  ScienceAsia 34: 137-145. ( Link)  

Thasod, Y., Ratanasthien, B., Saegusa, H. and Jintasakul, P. 2008. Proboscideans
               Fossils Records from the Northeastern Thailand, In: The Gondwana 13,
               September 15-17, Dali, Yunnan Province, China, p. 197.

จรูญ  ด้วงกระยอม และประเทือง  จินตสกุล. 2551. เต่าเรื่องของซากที่ไม่ซ้ำซากจากโคราช.
              วารสารราชพฤกษ์. ปีที่ 6 ฉบับที่ 1. หน้า 26-36. 
 ( PDF.file)

 
close