งานวิจัย ปี 2014

Naksri, W., Lu, L., Tong, H. (2014). A revision of Testudo tungia Yeh, 1963 from the Lower Pleistocene

                Gigantopithecus cave, Liucheng, Guangxi Province, China. Journal of Science and
             Technology Mahasarakham University
. 33(4), 386-392.
 
Naksri, W., Tong, H., Suteethorn, S., Suteethorn, V., Deesri, U., Martin, J., Srisuk, P.,
                 Wattanapituksakul, A., Claude, J. (2014).  A new turtle shell of Basilochelys macrobios
             
in the Thai dinosaur valley fills interogations concerning its anatomy. (Oral presentation)
 
Tong, H., Lu, L., Naksri, W. (2014) Les tortues attribuées à la famille des Testudinidae du
                Pl
éistocène de
Chine. Les fossiles: objets géologiques, objets biologiques. Paris,            
                France. 14th-17th May 2014. p.36. (Oral presentation)
 
Tong, H., Naksri, W., Buffetaut, E., Suteethorn, V., Suteethorn, V., Deesri, U., Sila, S., Chanthasit, P.,
               Claude, J. (
2014).  A new primitive eucryptodiran turtle from the late Jurassic Phu Kradung
               Formation of Khorat Plateau, NE Thailand. Abstracts of  International Symposium
            on Asian Dinosaurs in Fukui 2014.
Fukui, Japan. 21st-23rd March 2014. p.60-61.
               (Oral presentation)
 
Chokchaloemwong, D., Hanta, R., Naksri, W., Songtham, W., Jintasakul, P. (2014). The large-bodied
               theropod dinosaurs studied in Asia and the potentiality for future discoveries in Thailand.  
               Abstracts of International Symposium on Asian Dinosaurs in Fukui 2014. Fukui, Japan. 
               21st-23rd March 2014. p.7-8. (Oral presentation)
 
Songtham, W., Chokchaloemwong, D., Naksri, W., Jintasakul, P. (2014).  Age paradox of the dinosaur-
                bearing continental red bed formations in northeastern Thailand. Abstracts of
             International Symposium on Asian Dinosaurs in Fukui 2014.
Fukui, Japan. 21st-23rd 
                March 2014. p.40-41. (Oral presentation)
 
วิฆเนศ ทรงธรรม, สุมาลีมุสิกา, คเชนทร์  เหนี่ยวสุภาพ, Dallas C. Mildenhall, Ursula A. Cochran และ
                      
Darya Kojevnikova. (2557). พัฒนาการของที่ราบลุ่มภาคกลางตอนล่างอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของ
                       ระดับทะเลที่เกี่ยวข้องกับการตั้งถิ่นฐานของชุมชนทวารวดีในช่วงสมัยโฮโลซีน
, การประชุมวิชาการกรม
                       ทรัพยากรธรณี ประจำปี พ.ศ.
2557,  9-10 กันยายน 2557, โรงแรมกานต์มณีพาเลซม กรุงเทพฯ. (PDF.File)
 
Saminpanya, S., Duangkrayom, J., Jintasakul,  P., Hanta, R. (2014). Petrography, mineralogy
                  and  
geochemistry of Cretaceous sediment samples from western Khorat Plateau,
                  Thailand, and considerations on their provenance.
Journal of Asian Earth Sciences 
              83 (2014). 13–34.  (PDF.File)
 

Jenjitpaiboon, K. and Chonglakmani, C. (2014) Stratigraphy and Paleontology of Marine Permian
                  and Triassic Sequences in Nong Prue district, Kanchanaburi province, Thailand. 
              International Workshop on Tethyan Orogenesis and Metallogeny in Asia and
              Cooperation among Institutions of Higher Education.
25-26.
  (PDF.File)

 
 
close