Geopark Schools
By admin | 2-5-2022 12:40

รายชื่อโรงเรียนจีโอพาร์ค

(นำร่อง 8 แห่ง ,เพิ่มเติม 18+12 แห่ง รวม 38 แห่ง ยกเลิก 1 แห่ง คงเหลือ 37 แห่ง + รอเสนอ 1 แห่ง)

1. กลุ่มโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 นครราชสีมา จำนวน 7 แห่ง

1) โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย  (*นำร่อง)

2) โรงเรียนสุรนารีวิทยา  (*นำร่อง)

3) โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ (**รอบ 2)

4) โรงเรียนมหิศราธิบดี  (**รอบ 2)

5) โรงเรียนโคราชพิทยาคม  (**รอบ 2)

6) โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง  (*นำร่อง)

7) โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม (***รอบ 3)

2. กลุ่มโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 1 จำนวน 9 แห่ง

1) โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์ (**รอบ 2)

2) โรงเรียนบ้านโกรกเดือนห้า (**รอบ 2)

3) โรงเรียนบ้านมะค่า (**รอบ 2)

4) โรงเรียนบ้านลองตอง (**รอบ 2)

5) โรงเรียนบ้านหนองบัว (***รอบ 3)

6) โรงเรียนบ้านโคกสูง  (***รอบ 3)

7) โรงเรียนเสนานุเคราะห์  (***รอบ 3)

8) โรงเรียนบ้านจอหอ  (***รอบ 3)

9) โรงเรียนบ้านบุ (ประชารัฐพัฒนา)  (***รอบ 3)

3. กลุ่มโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 2 จำนวน 4 แห่ง

1) โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ (**รอบ 2)

2) โรงเรียนเพชรมาตุคลา (**รอบ 2)

3) โรงเรียนไทรงามเฉลิมพระเกียรติ (**รอบ 2)         

4) โรงเรียนสมบูรณ์วัฒนา (***รอบ 3)

4. กลุ่มโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 4 จำนวน 10 แห่ง

 

1) โรงเรียนบ้านเลิศสวัสดิ์(ราษฎร์รังสรรค์วิทยา)  (**รอบ 2)

 

2) โรงเรียนส้มกบงาม (**รอบ 2)

 

3) โรงเรียนถนนมิตรภาพ (**รอบ 2)

 

4) โรงเรียนบ้านซับตะเคียน (**รอบ 2)

 

5) โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง (**รอบ 2)

6) โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 (**รอบ 2)

7) โรงเรียนหนองน้ำขุ่น (**รอบ 2)

8) โรงเรียนบ้านมะค่างาม (**รอบ 2)

9) โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร (*นำร่อง)

10) โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ (***รอบ 3)

5. กลุ่มโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 5 จำนวน 3 แห่ง

1) โรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี  (*นำร่อง)

2) โรงเรียนบ้านพันดุง (***รอบ 3)

3) โรงเรียนบ้านโกรกกระหาด (***รอบ 3)

6. กลุ่มโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 5 แห่ง

1) โรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา” (*นำร่อง)

2) โรงเรียนสูงเนิน (*นำร่อง)

3) โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า (*นำร่อง) (ยกเลิก)

4) โรงเรียนหนองยางพิทยาคม (***รอบ 3)

5) โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม (***รอบ 3)

หมายเหตุ

*   นำร่อง รับมอบป้าย    เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561  จำนวน   8 แห่ง (ยกเลิก 1 แห่ง)

**  รอบ 2 รับมอบป้าย   เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561  จำนวน 18 แห่ง

*** รอบ 3 รับมอบป้าย   เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563  จำนวน 12 แห่ง

**** เตรียมเสนอรับมอบป้าย รอบที่ 4

1.โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์