MOU between Khorat Geopark and 21 Local Government Organizations in Khorat Geopark area
By admin | 22-1-2020 22:33

MOU
between Khorat Geopark
and 21 Local Government Organizations in Khorat Geopark area

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ ทำขึ้น ณ  ห้องประชุมสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฉลิมพระเกียรติ ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ระหว่าง อุทยานธรณีโคราช และ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๑ แห่ง ในพื้นที่โคราชจีโอพาร์ค ได้แก่ เทศบาลนครนครราชสีมา  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย  เทศบาลตำบลสุรนารี  เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ เทศบาลตำบลโคกสูง  เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์  องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง  องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทอง  องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง  เทศบาลตำบลสูงเนิน  องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา  องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือใหม่  องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า  เทศบาลเมืองสีคิ้ว องค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ  องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไผ่  เทศบาลตำบลหนองน้ำใส