MOU between Khorat Geopark and 13 pilot villages in Khorat Geopark area
By admin | 22-1-2020 17:18

MOU
between Khorat Geopark
and 13 pilot villages in Khorat Geopark area

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ ทำขึ้น ณ  ห้องประชุมสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฉลิมพระเกียรติ ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ระหว่าง อุทยานธรณีโคราช และ และ ๑๓ ชุมชนต้นแบบในเขตพื้นที่อุทยานธรณีโคราช (Khorat Geopark) ได้แก่
        1. ชุมชนท่องเที่ยวจีโอพาร์คภาพเขียนสียุคก่อนประวัติศาสตร์เขาจันทน์งาม อำเภอสีคิ้ว
2. ชุมชนท่องเที่ยวจีโอพาร์คเขาเควสตาบ้านเขายายเที่ยง อำเภอสีคิ้ว
3 ชุมชนท่องเที่ยวจีโอพาร์คเขาเควสตาบ้านคลองแจ้ง  อำเภอสีคิ้ว
4. ชุมชนท่องเที่ยวจีโอพาร์คเขาเควสตาบ้านผาบุคา  อำเภอสีคิ้ว
5. ชุมชนท่องเที่ยวจีโอพาร์ควิถีวัฒนธรรมชาวไท-ยวน  อำเภอสีคิ้ว
6. ชุมชนท่องเที่ยวจีโอพาร์คเขาเควสตาบ้านดงมะไฟ   อำเภอสูงเนิน
7. ชุมชนท่องเที่ยวจีโอพาร์คลำตะคอง บ้านตะคองหลง  อำเภอสูงเนิน
8. ชุมชนท่องเที่ยวจีโอพาร์คแหล่งหินตัดบ้านส้มกบงาม อำเภอสูงเนิน
9. ชุมชนท่องเที่ยวจีโอพาร์คอารยธรรมทวารวดีบ้านคลองขวาง (วัดพระนอน) อำเภอสูงเนิน
10. ชุมชนท่องเที่ยวจีโอพาร์คลำตะคอง บ้านน้ำฉ่า อำเภอขามทะเลสอ
11. ชุมชนท่องเที่ยวจีโอพาร์คลำตะคอง-ลำบริบูรณ์ บ้านโพนสูง  อำเภอเมืองฯ
12. ชุมชนท่องเที่ยวจีโอพาร์คแหล่งประวัติศาสตร์ปราสาทหินพนมวัน อำเภอเมืองฯ
13. ชุมชนท่องเที่ยวจีโอพาร์คช้างดึกดำบรรพ์ 10 สกุล ท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
หน่วยงานทั้งสิบสี่ตกลงให้มีความร่วมมือกันในการพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน  รวมถึงดูแล รักษา อนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติและวัฒนธรรม รวมถึงทรัพยากรที่เป็นซากดึกดำบรรพ์และบรรพชีวินต่างๆ ให้ยั่งยืนต่อไป  ในการขับเคลื่อนจีโอพาร์คโคราชสู่จีโอพาร์คยูเนสโก  โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นเจ้าของทรัพยากรอย่างเป็นธรรม และนำไปสู่คุณค่าระดับผู้นำของโลกในลักษณะของดินแดนแห่ง ๓ มงกุฎของยูเนสโก หรือ “The UNESCO Triple Crown” ในอนาคต อันจะยังประโยชน์
ให้เกิดกับชุมชนท้องถิ่นไปตราบนานเท่านาน