21) Wildlife of Khorat Geopark Book
By admin | 27-9-2019 11:11

Click Here wildlife of khorat geopark

          รายงานนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลด้านลักษณะทั่วไป ชีววิทยาและการแพร่กระจาย ของสัตว์ป่าในอุทยานธรณีโคราช หรือแม้กระทั่งใช้จำแนกสัตว์ป่าที่พบเห็นในอุทยานธรณีโคราช ด้วยภาพถ่ายที่มีความสวยงาม ซึ่งแต่ละภาพที่ได้มานั้น ล้วนมีความยากยิ่งนัก ประกอบไปด้วย ปลา สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก สัตว์เลื้อยคลาน นก และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ในพื้นที่ มากกว่า 248 ชนิด และหวังอย่างยิ่งว่าจะสร้างความสนใจให้แก่ผู้อ่าน โดยเฉพาะเยาวชนในท้องถิ่นได้ศึกษาสัตว์ป่าได้ด้วยตัวเอง ช่วยให้เกิดการพัฒนาด้านความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติและสัตว์ป่า อันจะนำไปสู่ความรู้ถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในพื้นที่ ซึ่งจะนำไปสู่การอนุรักษ์สืบไป

ผู้จัดทำ : กัลยกร พิราอรอภิชา