คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรอำเภอเฉลิมพระเกียรติอบรมเชิงปฏิบัติการ Khorat Geopark
By admin | 18-2-2020 14:34

14 กุมภาพันธ์ 2563

 ผศ.ดร.ประเทือง จินตสกุล ผอ.โคราชจีโอพาร์ค และดร.จรูญ ด้วงกระยอม รอง ผอ. โคราชจีโอพาร์ค เป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการ Khorat Geopark ภายใต้หัวข้อจีโอพาร์คโลกและการดำเนินงานโคราชจีโอพาร์ค ร่วมกันระดมความคิด กิจกรรมถอดบทเรียนองค์ความรู้โคราชจีโอพาร์ค สู่ห้องเรียน ให้กับคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรอำเภอเฉลิมพระเกียรติสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 นำโดยท่านสง่า จันทร์วิเศษ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 ท่านสุนันท์ คำกอง นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ท่าน ผอ.อรทัย พยัคฆ์มะเริง โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง และคณะ

รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/KhoratGeopark/photos/pcb.1061331787566246/1061324137567011/?type=3&theater