22) Plan for Khorat Geopark Assessment By UNESCO
By admin | 27-9-2019 16:19

คลิกที่นี่ https://drive.google.com/drive/folders/1fkaZjW6A7bpWCnfuamb_KtK5t_TkGKAL?usp=sharing

          รายงานฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของแผนบริหารจัดการกิจกรรมเพื่อรับการตรวจประเมินอุทยานธรณีโคราชโดยยูเนสโก จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาแนวทางการประเมินอุทยานธรณีโลก โดยองค์การยูเนสโก (UNESCO Global Geopark) ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการเพื่อรับการตรวจประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญอิสระจากองค์การยูเนสโก กรณีศึกษาในประเทศไทย 1 แห่ง และต่างประเทศ 3 แห่ง ศึกษาประเด็นในการเตรียมความพร้อมของอุทยานธรณีเพื่อการตรวจประเมิน รวบรวมข้อมูลแผนการบริหารจัดการอุทยานธรณีโคราช ออกแบบและวางแผนการบริหารจัดการอุทยานธรณีโคราช เพื่อรับการตรวจประเมินจากผู้ประเมินอย่างถูกต้องและเหมาะสม
          การศึกษาข้อมูลในครั้งนี้ได้รวบรวมตามแนวทางและเงื่อนไขของเครือข่ายอุทยานธรณีโลก แนวทางการประเมินและรายงานการประเมินของผู้ประเมิน การบริหารจัดการอุทยานธรณีโคราช และกรณีศึกษาอุทยานธรณีที่มีการบริหารจัดการพื้นที่เพื่อรับการตรวจประเมินจากผู้ประเมินอิสระ 4 แห่ง ประกอบด้วย อุทยานธรณีสตูล ประเทศไทย อุทยานธรณีดุนหวง และอุทยานธรณีจีจินดง สาธารณรัฐประชาชนจีน และอุทยานธรณีปาโกสาธารณรัฐอิตาลี การวิเคราะห์แนวทางและออกแบบแนวทางการบริหารจัดการอุทยานธรณีโคราช เพื่อรองรับการตรวจประเมินจากผู้ประเมินอิสระจากองค์การยูเนสโก
        
ผู้จัดทำ ภคภรณ์ สิงห์วชิระวรกุล