KHORAT GEOPARK

|
อุทยานธรณีโคราช

โ ค ร า ช จี โ อ พ า ร์ ค


ม ห า น ค ร แ ห่ ง บ ร ร พ ชี วิ น


ถิ่ น เ ข า เ ค ว ส ต า แ ล ะ ฟ อ ส ซิ ล

หมายถึง พื้นที่ลุ่มน้ำลำตะคอง ในเขตอำเภอสีคิ้ว สูงเนิน ขามทะเลสอ เมืองนครราชสีมา และเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ที่มีภูมิประเทศเขาเควสตา (เขารูปอีโต้)
และฟอสซิล 3 ยุค โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ เชื่อมโยงกับระบบนิเวศป่าเต็งรัง ป่าดิบแล้ง
และวิถีชีวิตผู้คนในท้องถิ่นกว่า 4,000 ปี
ดินแดนหนึ่งเขา หนึ่งหิน หนึ่งป่า หนึ่งลำ หนึ่งวัฒนธรรม และสามซาก
เข้าสู่เว็บไซต์
close
close
ระบบขนส่งมวลชน

ศูนย์ซ่อมบำรุง รถไฟฟ้าใต้ดิน

(กรุงเทพมหานคร)
เจ้าของโครงการ : บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด
สิ้นสุดโครงการ
สิ้นสุดโครงการ 2554
เริ่มโครงการ
เริ่มโครงการ 2547
มูลค่าโครงการ
มูลค่าโครงการ 85 ล้านบาท
ระบบขนส่งมวลชน

วางระบบรางรถไฟฟ้ามหานคร

(กรุงเทพมหานคร)
เจ้าของโครงการ : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
สิ้นสุดโครงการ
สิ้นสุดโครงการ 2545
เริ่มโครงการ
เริ่มโครงการ 2542
มูลค่าโครงการ
มูลค่าโครงการ 2,815 ล้านบาท
ระบบขนส่งมวลชน

MRTA ก่อสร้างอุโมงค์และสถานีรถไฟฟ้ามหานคร

(กรุงเทพมหานคร)
เจ้าของโครงการ : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
สิ้นสุดโครงการ
สิ้นสุดโครงการ 2546
เริ่มโครงการ
เริ่มโครงการ 2539
มูลค่าโครงการ
มูลค่าโครงการ 25,810 ล้านบาท