จีโอพาร์คคืออะไร ?
By admin | 1-7-2019 09:26


"จีโอพาร์ค" (Geopark) หรือ "อุทยานธรณี"

         นิยามหรือความหมายของจีโอพาร์คตามที่กำหนดโดยยูเนสโก คือ "พื้นที่ทางภูมิศาสตร์แห่งหนึ่งซึ่งมีแหล่งและภูมิประเทศที่สาคัญในทางธรณีวิทยาระดับนานาชาติ และมีการบริหารจัดการแบบองค์รวม ทั้งในด้านการอนุรักษ์ การศึกษา และการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยใช้กระบวนการจากล่างสู่บน (Buttom-up) และชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วม"
(พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ คือ พื้นที่ที่ครอบคลุมทั้งด้านผืนดิน ผืนน้า บรรยากาศ พืชสัตว์ และมนุษย์ (วัฒนธรรม))

         จีโอพาร์คระดับโลก (UNESCO Global Geopark) หรือจีโอพาร์คโลกยูเนสโก มีทั้งหมด 147 แห่ง ใน 41 ประเทศ 


         สามารถดูรายละเอียดได้ที่ : http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/earth-sciences/unesco-global-geoparks/list-of-unesco-global-geoparks/

         จีโอพาร์คในประเทศไทย ตามแนวกรมทรัพยากรธรณี มี 3 ระดับด้วยกัน คือ
                ระดับ 1 ระดับท้องถิ่น ได้แก่ 1) อุทยานธรณีไม้กลายเป็นหินตาก  2) อุทยานธรณีขอนแก่น  3) อุทยานธรณีเพชรบูรณ์
                ระดับ 
2 ระดับประเทศ ได้แก่ 1) อุทยานธรณีโคราช   2) อุทยานธรณีผาชัน-สามพันโบก 
                ระดับ 3 ระดับโลก ได้แก่ "อุทยานธรณีโลกสตูล" 

 

เอกสารเพิ่มเติม

1.บทความโคราชจีโอพาร์คสู่จีโอพาร์คโลกยูเนสโก 

ดาวน์โหลดที่นี่ >> บทความ โคราชจีโอพาร์ค สู่จีโอพาร์คโลกยูเน.pdf

2.ไกด์บุ๊คอุทยานธรณีประเทศไทย (National Geopark of Thailand) 


ดาวน์โหลดที่นี่ >> ไกด์บุ๊คอุทยานธรณีประเทศไทย (National Geopark of Thailand)