หลักสูตรท้องถิ่นโคราชจีโอพาร์ค
By admin | 3-7-2019 16:20

หลักสูตรท้องถิ่นโคราชจีโอพาร์ค (Khorat Geopark Local Curriculum, Final)

 

วันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา โคราชจีโอพาร์ค ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดกิจกรรมการเสวนาและวิพากษ์หลักสูตรโคราชจีโอพาร์ค ขึ้นที่ โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งมีภาคีเครือข่ายโรงเรียนจีโอพาร์ค ใน 5 อำเภอของโคราชจีโอพาร์ค ผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 4 คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และผู้เชี่ยวชาญทางด้านธรณีวิทยาจากกรมทรัพยากรธรณี รวมทั้งผู้แทนจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมการเสวนาและวิพากษ์หลักสูตรในครั้งนี้

 

สำหรับหลักสูตรท้องถิ่นโคราชจีโอพาร์ค หลังการเสวนาและการวิพากษ์ จะนำไปใช้สำหรับการเรียนการสอนในโรงเรียนเครือข่ายจีโอพาร์ค ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ไปจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยสอดแทรกในวิชาพื้นฐาน และเป็นวิชาเพิ่มเติม เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อัตลักษณ์และความโดดเด่นของทรัพยากรในท้องถิ่นของตน เกิดความตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรท้องถิ่น ทั้งทางด้านธรณีวิทยา ธรรมชาติและนิเวศวิทยา และด้านวัฒนธรรม ซึ่งนำมาซึ่งการอนุรักษ์ และพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนตามแนวทางของยูเนสโก

 

   รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/KhoratGeopark/photos/pcb.874150902951003/874148422951251/?type=3&theater